1 Created with Sketch.

De medezeggenschapsraad

Belangrijk in het contact tussen de ouders en de school is onze medezeggenschapsraad. De MR spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht; op een aantal gebieden kan de directie (het “bevoegd gezag”) geen wijzigingen in het beleid doorvoeren zonder instemming van de MR. Daarnaast heeft de MR een algemeen informatierecht en het recht om op eigen initiatief beleidsvoorstellen te doen.

Alle Archipelscholen hebben samen de GMR (= Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad) In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken.

Alle ouders van kinderen bij ons op school worden in de gelegenheid gesteld uit hun midden een vertegenwoordiging in de MR te kiezen als er vacatures zijn. Dit verloopt volgens de procedure zoals omschreven is in het MR-reglement van de Archipelscholen. De leerkrachten kiezen uit het team hun vertegenwoordiging in de MR als er vacatures zijn en ook weer volgens eerder genoemde procedure.

De vergaderingen zijn voor ouders/verzorgers van kinderen en voor personeelsleden vrij toegankelijk, mits er niet over personen gesproken wordt. Vergaderdata kunt u vinden in de nieuwsbriefagenda en de activiteitenkalender op deze site. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Op basis van het aantal leerlingen op onze school bestaat de MR uit 3 ouders en 3 teamleden.

De oudergeleding:
Hylke Henderikse (lid)
Robbert Trompetter (lid)
Guus Besuijen (lid)

De personeelsgeleding:
Marleen van der Welle (voorzitter)
Lida Swaneveld (lid)
Femke Jonkman (lid)

Heeft u als ouder zaken voor de MR, spreek dan iemand van de oudergeleding aan of stuur een emailtje naar marleenvanderwelle@archipelscholen.nl.